Podróże służbowe : ryzyko któremu można zapobiec

Ubezpieczenie na wyjazdach służbowych

Spotkania biznesowe są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności każdej firmy. Podczas podróży zagranicznej – bez względu na jej cel, każdy z nas musi się liczyć z ryzykiem poniesienia nieprzewidzianych kosztów – w tym również kosztów leczenia za granicą. Warto pamiętać, że jako pracownicy udający się na polecenie pracodawcy w delegację, jesteśmy w równej mierze narażeni na chorobę czy wypadek, co w swoim stałym miejscu pracy. Dlatego coraz większa liczba pracowników decyduje się na wykupienie ubezpieczenia podróżnego.

Po co wykupywać ubezpieczenie podróżne, skoro jest EKUZ?

Teoretycznie każdy pracownik odprowadzający składki na ubezpieczenie zdrowotne ma prawo do bezpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej w takim samym zakresie, w jakim ochroną objęci są obywatele danego kraju. Trzeba jednak pamiętać, iż w wielu krajach UE obywatelom przysługują bezpłatnie tylko podstawowe świadczenia w ramach opieki zdrowotnej. Często obowiązuje tam zasada, że tylko świadczenia konieczne w natychmiastowej sytuacji mogą być objęte zakresem pomocy publicznej. Za wszelkie badania szczegółowe czy wyższy standard opieki poszkodowany będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Dodatkowo w niektórych krajach (np. Francji) w większości przypadków pacjent każdorazowo ponosi część kosztów opieki medycznej. Ponadto, przepisy prawa unijnego nie regulują kwestii związanych z transportem pacjenta do miejsca zamieszkania lub kraju ojczystego w celu kontynuowania leczenia. Również te koszty pracownik będzie musiał ponieść sam.

Jeśli ubezpieczenie podróżne, to w jakiej formie?

Obecnie na rynku dostępnych jest szereg możliwości wykupienia ubezpieczenia podróżnego również dla osób wyjeżdżających w delegacje służbowe za granicę i to bez względu na to czy wykonywana tam prac to praca umysłowa czy fizyczna. W przypadku, jeśli pracownik regularnie wyjeżdża za granicę najwygodniejsze i najkorzystniejsze finansowo jest posiadanie rocznej polisy ubezpieczeniowej. W takim przypadku korzystnym rozwiązaniem jest zakupienie Twojej Karty Podróże Classic, która chroni nas nie tylko podczas wszystkich podróży służbowych, ale także podczas wypoczynku za granicą.

Co obejmuje takie ubezpieczenie podróżne?

Ubezpieczenie w zagranicznej podróży służbowej chroni ubezpieczonego przed wydatkami związanymi z leczeniem za granicą w sytuacji, gdy nagle zachoruje lub ulegnie wypadkowi. Podstawowym świadczeniem, które wchodzi w skład ubezpieczenia jest pokrycie kosztów leczenia, które w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zorganizuje i pokryje Towarzystwo Ubezpieczeń, ubezpieczenie podróżne powinno również obejmować wydatki związane z transportem medycznym do kraju w celu dalszego leczenia lub rehabilitacji. Standardem staje również opcja NNW (śmierć lub trwały uszczerbek) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

„Dobre ubezpieczenie” podróżne

Bardzo ważnym elementem każdego ubezpieczenia podróżnego jest wysokość sumy gwarancyjnej, czyli maksymalnego limitu, do którego zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. Niestety nie ma przepisów określających minimalne sumy ubezpieczenia, które w prawidłowy sposób zabezpieczyłyby osoby wyjeżdżające za granicę . Jeśli suma ubezpieczenia jest zbyt niska każdorazowo powstaje ryzyko, że ubezpieczony będzie musiał ponieść sam część kosztów. Ważnym elementem jest również zakres ubezpieczenia oraz ryzyka które są wyłączone z polisy lub nie są nią objęte. Jeśli ulegamy wypadkowi za granicą, to koszty leczenia (np. niezbędnej natychmiastowej operacji), koszty niezbędnych badań i transportu do Polski mogą wynieść nawet 100 000 PLN. Z nawet dwukrotnie wyższymi kosztami musimy się liczyć jeśli do podobnego wypadku dojdzie w USA lub Kanadzie. Objęcie ubezpieczeniem niektórych ryzyk np. leczenie następstw chorób przewlekłych powoduje wzrost ceny ubezpieczenia nawet o 300%. W polisach rocznych np. Twoja Karta Podróże to ryzyko jest włączone do odpowiedzialności TU, a składka zryczałtowana – co oznacza, że nie ma dopłaty z tytułu tego ryzyka. Podobnie jest jeśli ubezpieczony wybiera się za granicę i będzie wykonywać tam pracę fizyczną. Polisa Twoja Karta Podróże Classic i Student obejmują taką sytuacje, ale nie skutkuje to wzrostem kosztu ubezpieczenia dla osoby, która je wykupuje. Ubezpieczenie w zagranicznych podróżach służbowych nie jest ubezpieczeniem drogim. W zależności od skali wyjazdów, zakresu i sum ubezpieczenia koszt za osobodzień podróży waha się od kilku do kilkunastu złotych, co przy łącznym koszcie podróży jest obciążeniem niewielkim, biorąc pod uwagę potencjalne koszty, które mogą wystąpić.

Data publikacji: 18 wrz. 2013

Inne artykuly na ten temat