Ogólne warunki korzystania z serwisu

I - Wprowadzenie

Witryna internetowa april-international.com ma informować o aktualnych wydarzeniach związanych z grupą APRIL oraz o różnych ofertach i usługach proponowanych przez spółki należące do grupy APRIL International. Niniejsze warunki ogólne określają zasady, na jakich Użytkownicy korzystają z serwisu april-international.com oraz z różnych oferowanych usług.

Korzystanie z witryny april-international.com i dostęp do niej, jak również oferowanych usług, oznacza, że użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń ani ograniczeń niniejsze ogólne warunki użytkowania.

Redaktorem naczelnym witryny internetowej april-international.com jest pani Étienne BOURDON.

Wydawcą witryny internetowej april-international.com jest spółka APRIL International Société Anonyme [Spółka Akcyjna] o kapitale w wysokości 56 037 800 EUR – RCS Lyon 423 412 808 – pośrednik ubezpieczeniowy, zarejestrowana w systemie ORIAS pod nr 09050456 (www.orias.fr) – siedziba spółki: Immeuble l’Aprilium, 114 boulevard Marius Vivier Merle – 69487 LYON Cedex 03 – Francja; europejski numer płatnika VAT spółki to FR 59 423412808. Osoba kontaktowa: Florence GODINO

O ile nie zostało postanowione inaczej w art. V, dla każdej z oferowanych Usług hosting dla witryny internetowej april-international.com zapewnia APRIL Technologies Groupement d’Intérêt Economique o kapitale w wysokości 960 000 EUR – RCS Lyon 419 399 480 – siedziba spółki: Immeuble l’Aprilium, 114 boulevard Marius Vivier Merle – 69439 LYON Cedex 03. Osoba kontaktowa: pan Denis BOURDON

II - Definicje

II.1 – Kod PIN/login

Oznacza poufne informacje, które Użytkownik powinien zachować w tajemnicy i które wykorzystywane łącznie pozwalają mu potwierdzić swoją tożsamość i uzyskać dostęp do zastrzeżonych działów witryny.

II.2– Użytkownik

Oznacza każdą osobę korzystającą z Usług oferowanych za pośrednictwem Witryny internetowej.

II.3 – Usługi / Oferty

Oznacza różne usługi i oferty handlowe proponowane przez spółki grupy APRIL International za pośrednictwem witryny internetowej april-international.com, zgodnie z ich opisem w art. VI „Informacje na temat oferowanych Usług”.

II.4 – Witryna internetowa

Oznacza witrynę internetową, z której Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji i Usług oferowanych przez spółki APRIL International.

II.5 – Spółki

Oznacza spółki należące do grupy APRIL International, które oferują swoje usługi i przedstawiają oferty w witrynie internetowej april-international.com i których lista znajduje się na końcu niniejszych ogólnych warunków użytkowania.

III - Ochrona danych osobowych

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą się różnić w zależności od Spółki. Dlatego przepisy te zostały opisane w oddzielnym akapicie dla każdej Spółki. (Patrz artykuł XVIII niniejszych ogólnych warunków użytkowania witryny internetowej).

IV – Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Informujemy, że przy odwiedzaniu tej strony na Twoim urządzeniu końcowym mogą być zapisywane pliki cookies.

Wyjaśnienie

Cookie (ciasteczko) to mały plik złożony najczęściej z liter i cyfr, przechowywany przez urządzenie końcowe użytkownika Internetu. Dzięki temu plikowi strona internetowa może wysyłać informacje do przeglądarki internauty, a przeglądarka – do strony (te informacje to na przykład identyfikator sesji, wybór języka strony czy zaznaczenie daty na stronie).

Plik cookie jest ważny przez określoną ilość czasu i przechowuje informacje o stanie sesji, kiedy przeglądarka wczytuje kolejne podstrony serwisu internetowego lub odwiedza daną stronę po raz kolejny.

Pliki cookies znajdują się w pamięci podręcznej Twojej przeglądarki. Każdy plik z reguły zawiera:

  • Nazwę serwera, który wysłał plik cookie
  • Okres ważności cookie
  • Ciąg danych – jest to zwykle niepowtarzalna, losowo wygenerowana liczba. Serwer internetowy wysyłający cookie korzysta z tej wartości, aby Cię rozpoznać, kiedy po raz kolejny wchodzisz na daną stronę lub przechodzisz między podstronami. Informacje zawarte w tej wartości mogą być zmienianie tylko przez serwer, który utworzył cookie.

Istnieją dwa rodzaje plików cookies – tymczasowe i trwałe.

  • Dzięki cookies tymczasowym strona internetowa kojarzy ze sobą czynności wykonywane przez Ciebie w trakcie pojedynczej sesji przeglądania. Cookies tymczasowe znikają po zakończeniu sesji i nie są przechowywane przez dłuższy czas.
  •  Trwałe pliki cookies pozostają w Twoim komputerze pomiędzy sesjami przeglądania. Przechowują informacje o czynnościach wykonywanych na stronie i preferencjach dotyczących strony (w niektórych przypadkach zbierają te dane z kilku różnych stron). Trwałe cookies wykorzystuje się do różnych celów, w szczególności do zapamiętywania preferencji i wyborów dokonywanych w trakcie korzystanie ze strony.

Cookies można również podzielić na „własne” i „innych firm”. Własne pliki cookies pochodzą ze strony internetowej, którą aktualnie przeglądasz, a cookies innych firm są przesyłane przez stronę inną niż ta, na której się znajdujesz.

Cookies używane na stronie april-international.com

Firmy wykorzystują cookies innych firm w celu analizy odwiedzin strony.

Nazwa pliku cookie

Zastosowanie pliku cookie

__utma

Pozwala odróżnić poszczególne osoby odwiedzające stronę. Strona otrzymuje aktualne informacje za każdym razem, gdy użytkownik wczytuje podstronę.

__utmb

Zapisuje sesję internauty odwiedzającego stronę. Ten plik cookie wygasa, gdy internauta jest nieaktywny przez ponad 30 minut. Korzystanie z tego cookie w połączeniu z cookie typu utmc umożliwia śledzenie odwiedzin (sesji) danej strony.

__utmc

Jest uzupełnieniem cookie __utmb i umożliwia określenie, czy obecny unikalny użytkownik wszedł na daną stronę kolejny raz.

__utmz

Przechowuje wszelkie informacje przydatne do zidentyfikowania źródła ruchu sieciowego. W tym pliku cookie znajdują się następujące dane: źródło ruchu sieciowego, dodatkowe dane dotyczące źródła, słowo kluczowe wpisane przez internautę, jeśli znalazł on stronę przez wyszukiwarkę, itd.

__utmv

Klasyfikuje internautów odwiedzających stronę.

PAPVisitorId

Identyfikuje odwiedzających przychodzących ze strony naszego partnera, Expat Blog

s_cc

Informuje, czy w przeglądarce możliwe jest tworzenie cookies.

s_sq

Śledzi sposób przeglądania stron w narzędziu ClickMap (zapisującym kliknięcia myszą na każdej stronie).

s_vi

Identyfikuje unikalnego odwiedzającego stronę.

s_cpm

Przechowuje ciąg kolejnych kampanii e-marketingowych i kanałów, które doprowadziły do odwiedzin strony z danej przeglądarki.

s_fid

Identyfikuje unikalnego odwiedzającego, gdy nie można utworzyć cookie typu „s_vi” z powodu ograniczeń generowania cookie narzuconych przez domeny zewnętrzne.

s_nr

Należy do wtyczki o nazwie Omniture, która zapobiega przesyłaniu kilka razy tej samej informacji o klasyfikacji użytkowników przy śledzeniu ich tras.

s_catcpm

Przechowuje ciąg kolejnych kanałów ruchu sieciowego, które doprowadziły do odwiedzin strony z danej przeglądarki.

Zarządzanie plikami cookies

Możesz kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Większość przeglądarek jest domyślnie skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies. W zależności od preferencji możesz jednak wybrać przyjmowanie lub odrzucanie wszystkich cookies, albo akceptację cookies od konkretnego wystawcy. Można także skonfigurować przeglądarkę tak, aby akceptować lub odrzucać cookies za każdym razem, zanim zapiszą się w pamięci urządzenia. Inna opcja to regularne kasowanie cookies na Twoim urządzeniu końcowym za pomocą odpowiedniej funkcji przeglądarki.

Wykorzystywanie cookies lub podobnych technologii przez zewnętrzne strony internetowe dostarczające treści reklamowe podlega osobnej polityce prywatności dotyczącej cookies.

Kontrola i konfiguracja plików cookies wyglądają inaczej w poszczególnych przeglądarkach. Funkcje te są opisane w menu pomocy Twojej przeglądarki – z tekstu pomocy dowiesz się, jak zmienić swoje preferencje dotyczące cookies. Możesz także zajrzeć na stronę dotyczącą swojej przeglądarki:

Jednocześnie informujemy, że po skonfigurowaniu przeglądarki na odrzucanie cookies niektóre funkcjonalności strony, podstrony i miejsca na stronie staną się niedostępne, a nasza firma nie ponosi za to odpowiedzialności.

V – Dostęp do Usług i Ofert prezentowanych w serwisie april-international.com

Dostęp do Usług i Ofert proponowanych przez spółki APRIL International jest bezpłatny (z wyjątkiem kosztów połączenia) dla każdego Użytkownika z dostępem do Internetu. Wszystkie koszty związane z dostępem do Usług i Ofert, niezależnie, czy są to koszty sprzętu, oprogramowania, czy też połączenia internetowego, ponosi wyłącznie Użytkownik, który jest jedyną osobą odpowiedzialną za prawidłowe działanie swojego sprzętu komputerowego i własny dostęp do Internetu.

APRIL International zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do wszystkich lub części Usług i Ofert, jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia, Użytkownikowi, który nie przestrzega niniejszych ogólnych warunków użytkowania. Pytany o podanie informacji Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i aktualne dane w ramach właściwego korzystania z serwisu.

Użytkownicy zobowiązują się nie kopiować, nie modyfikować, nie zmieniać ani podejmować prób kopiowania, modyfikowania lub zmieniania w jakikolwiek sposób treści lub oprogramowania stron Witryny internetowej zapewniających dostęp do Usług i proponowanych ofert oraz możliwość skorzystania z nich.
Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać wszystkich przepisów obowiązujących w kraju, w którym korzystają z Usług, w szczególności zobowiązują się nie przekazywać żadnych dokumentów, danych ani informacji, które miałyby charakter zniesławiający lub obraźliwy, stanowiłyby plagiat, byłyby niezgodne z prawem, nieprawidłowe lub nieprawdziwe lub prowadziłyby do zagrożenia porządku publicznego, naruszenia dobrych obyczajów lub mogłyby zaszkodzić informatycznemu funkcjonowaniu Witryny internetowej lub Usług.

APRIL International zastrzega sobie prawo do usunięcia wniosku o dostęp do Usług i/lub Ofert dostępnych w serwisie april-international.com, który okazałby się w sposób oczywisty sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami lub wniesienia oskarżenia przeciwko każdemu Użytkownikowi, który dopuścił się czynu naruszającego niniejsze postanowienia lub obowiązujące prawa i przepisy.

VI - Usługa „E-handel i Produkty”

VI.1 - Opis Usługi E-handel

Usługa ta pozwala Użytkownikowi, w przypadku spółek APRIL International, które ją oferują, zapoznawać się z ofertami ubezpieczeniowymi spółek APRIL International oraz, pod pewnymi warunkami, korzystać na odległość z niektórych spośród proponowanych ofert. Aby móc skorzystać z ofert ubezpieczeniowych proponowanych przez spółki należące do grupy APRIL International, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

VI.2 - Informacje na temat usług i produktów

Informacje podane w Witrynie internetowej mają charakter orientacyjny i ogólny, nie mogą być zatem traktowane jako porady. W żadnym razie nie należy ich uważać za wyczerpujące. Pomimo że treści Witryny internetowej są aktualizowane, APRIL International oraz spółki APRIL International nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za zmiany przepisów administracyjnych i prawnych następujące po publikacji. Uznaje się, że Użytkownik, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania, powinien z własnej inicjatywy pozyskać informacje na temat produktów i usług oferowanych w Witrynie. Symulacje przedstawione na stronie zostały stworzone w celu przekazania informacji o charakterze orientacyjnym. Spółki APRIL International zastrzegają sobie prawo do zmian i aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie i treści ofert handlowych w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

VI.3 - Warunki kontaktowania klienta z brokerem ubezpieczeniowym /otrzymania oferty z wyceną / zawarcia polisy drogą internetową

Gdy Użytkownik zwraca się o ofertę z wyceną lub dokonuje zawarcia polisy za pośrednictwem Witryny, jest proszony o wypełnienie kwestionariusza zawierającego dane osobowe niezbędne do przetwarzania wniosku. Odnośne dane osobowe są konieczne, aby rozpocząć rozpatrywanie wniosku. Informacje te są potrzebne, aby ocenić sytuację Użytkownika i odpowiednio wyliczyć cenę. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na podstawie informacji podanych w kwestionariuszu. Dlatego istotne znaczenie ma udzielenie przez Użytkownika dokładnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania. W przypadku pominięcia informacji lub udzielenia błędnej odpowiedzi odszkodowanie ulegnie zmniejszeniu lub anulowaniu.

Zawieranie umowy przez Internet
W celu zawarcia umowy Użytkownik musi postępować zgodnie z instrukcjami na każdym etapie zawierania umowy przez Internet. Każdy krok wymaga zatwierdzenia ze strony Użytkownika, aby przejść do następnego kroku. W czasie zawierania umowy przez Internet, Użytkownik zawsze może wprowadzić poprawki, wracając do poprzedniego kroku za pomocą podanego w tym celu odsyłacza. Po zakończeniu procesu zawierania umowy przez Internet, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu zawierania umowy, z potwierdzeniem, że właściwa Spółka APRIL International zarejestrowała zawarcie umowy. Wiadomość e-mail zawiera odsyłacz, który pozwala Użytkownikowi na nowo uzyskać dostępu do całej dokumentacji swojej umowy ubezpieczeniowej, przechowywanej w bezpiecznej bazie danych i dostępnej z poziomu Strefy Klienta.

VI.3 - Prawo do odstąpienia od umowy i jego warunki

Zasady i warunki dotyczące prawa do odstąpienia od umowy mogą się różnić w zależności od Spółki. Dlatego zasady te zostały określone w oddzielnym akapicie dla każdej Spółki.

VII – Dostępność

Witryna internetowa april-international.com jest dostępna przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. APRIL International zastrzega sobie jednak prawo do zamknięcia lub cofnięcia dostępności dla całości lub części Witryny internetowej w celu dokonania działań konserwacyjnych lub na wniosek organów sądowych oraz w przypadku okoliczności siły wyższej. APRIL International nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za niedostępność Witryny internetowej lub Usług ani za jakiekolwiek całkowite lub częściowe przerwanie możliwości przeglądania jej stron. Użytkownik powinien sam upewnić się, że posiada narzędzia i środki komunikacji elektronicznej, prawa dostępu określone przez APRIL International i umiejętności pozwalające mu na uzyskiwanie dostępu do Witryny internetowej i Usług.

VIII – Prawo własności

Witryna internetowa i poszczególne strony Witryny dające dostęp do oferowanych Usług, jak również wszystkie elementy składowe i/lub użyte do obsługi oferowanych Usług, w tym fotografie, zdjęcia, animacje, oprogramowanie, interfejsy, znaki towarowe, logotypy, teksty, rysunki, ikony, ilustracje (zwane dalej łącznie „Danymi”) są chronione prawem własności przemysłowej i intelektualnej na terytorium całego świata.
W ujęciu ogólnym dostęp do Witryny internetowej i oferowanych Usług nie nadaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej związanych z Danymi, które pozostają wyłączną własnością APRIL International lub, w stosownych przypadkach, osób trzecich posiadających do nich prawa.

Użytkownik jest uprawniony do kopiowania stron Witryny internetowej wyłącznie do osobistych celów informacyjnych i ściśle do użytku prywatnego. Poza tym przypadkiem Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, powielania, wykorzystywania, modyfikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania całości lub części Danych ani do ich wykorzystywania lub używania w inny sposób poza ramami wykorzystywanych Usług. Wszelkie nieuprawnione lub niezgodne z prawem wykorzystanie Danych może spowodować pociągnięcie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, zgodnie z obowiązującym prawem.

IX – Baza danych

Oferowane Usługi mogą być realizowane przy użyciu baz danych gromadzących informacje dostarczane przez Użytkowników (zwane dalej „Bazami Danych”).

Bazy Danych stanowią wyłączną własnością Spółek.
Zgodnie z przepisami polskimi i unijnymi Użytkownicy Usług nie mogą naruszać praw własności intelektualnej APRIL International do Bazy Danych i nie są oni uprawnieni do jakiegokolwiek istotnego lub systematycznego pobierania danych ani wykorzystywania danych w celach innych niż osobiste i niekomercyjne. Użytkownicy zobowiązują się nie uzyskiwać dostępu do zawartości Bazy Danych inaczej niż za pośrednictwem danej Usługi i na warunkach określonych dla danej Usługi.

X – Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

APRIL International nie ponosi odpowiedzialności za łącza hipertekstowe pozwalające Użytkownikom uzyskać dostęp do witryn osób trzecich względem grupy APRIL i nie zobowiązuje się w żadnym stopniu do monitorowania takich łączy ani zawartości witryn, do których one odsyłają. Umieszczenie łącza do witryny osoby trzeciej nie oznacza, że APRIL International zgadza się z treściami witryny osoby trzeciej ani że APRIL International wspiera produkty i usługi, które mogą być tam oferowane. APRIL International zrzeka się zatem wszelkiej odpowiedzialności za treści lub politykę ochrony prywatności witryn, do których odsyłają przedmiotowe łącza.

Ze względu na trudności techniczne specyficzne dla sieci internetowej APRIL International nie może zagwarantować ciągłego i nieprzerwanego funkcjonowania Usług ani nie może być pociągnięta do odpowiedzialności z powodu przerw, zawieszenia, awarii lub błędów Witryny oraz zmian, zniszczenia lub utraty danych dostarczonych przez Użytkowników. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że funkcjonowanie Witryny będzie mogło być czasowo zawieszane ze względu na czynności konserwacyjne.

Ponadto APRIL International nie ponosi odpowiedzialności za żadne trudności w dostępie lub użytkowaniu spowodowane awarią lub niedostępnością witryn, za pośrednictwem których Użytkownik uzyskuje dostęp do oferowanych Usług, jeśli za witryny te odpowiada podmiot inny niż APRIL International.

APRIL International zastrzega sobie prawo do zmiany lub tymczasowego lub trwałego zawieszenia w dowolnym momencie całości lub części oferowanych Usług, z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia. APRIL International nie może być pociągnięta do odpowiedzialności wobec Użytkownika lub wobec osób trzecich za żadne modyfikacje, zawieszenie lub zakończenie świadczenia oferowanych Usług.

APRIL International ani Spółki APRIL International nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za żadne szkody, niezależnie od ich rodzaju, bezpośrednie lub pośrednie wynikające z treści i/lub dostępu i/lub wykorzystania Witryny i/lub oferowanych usług, w tym w szczególności za straty w działalności, utratę programów, utratę danych, uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność Użytkownika Witryny lub Usług.

XI – Siła wyższa

APRIL International ani Spółki APRIL International nie ponoszą odpowiedzialności za żadne uszczerbki, szkody lub straty wynikające z działania siły wyższej, która oznacza wszelkie nieprzewidziane, nieuniknione wydarzenia lub czynniki zewnętrzne spowodowane przyczynami niezależnymi, które uniemożliwiają świadczenie usług.

XII – Zmiana warunków korzystania z Witryny internetowej i Usług

APRIL International zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części warunków użytkowania Witryny internetowej lub oferowanych Usług, z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Internecie. Użytkownik powinien zatem regularnie sprawdzać niniejsze warunki. Sam fakt dalszego korzystania z Usług oferowanych w ramach Witryny oznacza akceptację przez Użytkownika wszelkich zmian niniejszych warunków.

XIII – Porozumienie w sprawie dowodów

Niniejszym uzgadnia się w sposób wyraźny, że wszystkie dane, informacje, pliki i inne materiały cyfrowe wymieniane pomiędzy Użytkownikiem a APRIL International lub przechowane przez APRIL International, między innymi w bazach danych lub na serwerach APRIL International stanowią dowody dopuszczalne, ważne oraz skuteczne i posiadają moc dowodową dokumentu prywatnego. Użytkownik zobowiązuje się nie podważać dopuszczalności, ważności, skuteczności ani mocy dowodowej elementów o charakterze lub w formacie elektronicznym, o których mowa powyżej, ze względu na ich elektroniczny charakter. O ile nie postanowiono inaczej, elementy te będą ważne i skuteczne w ten sam sposób, na tych samych warunkach i z tą samą wartością dowodową jak dowolny dokument sporządzony, otrzymany lub przechowywany w formie pisemnej.

XIV – Język

W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją francuską a innymi wersjami językowymi niniejszych warunków, tylko polska wersja powinna być brana pod uwagę przy interpretacji niniejszych postanowień.

XV – Unieważnienie

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne lub zostanie ogłoszone nieważnym zgodnie z prawem, rozporządzeniem lub na skutek prawomocnej decyzji właściwej instancji, pozostałe postanowienia pozostają w pełni w mocy i zachowują swój dotychczasowy zakres, podczas gdy nieważne postanowienia zostają zastąpione postanowieniami o brzmieniu zgodnym z prawem i mają zastosowanie do praw i obowiązków stron.

XVI – Prawo właściwe

Niniejsze warunki korzystania z Witryny i oferowanych Usług podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania niniejszych warunków użytkowania lub świadczenia oferowanych Usług zostaną przekazane do właściwego sądu dla miasta stołecznego Warszawy.

XVII – Szczególne warunki dla POLSKI

XVII.1 – Ochrona danych osobowych

Witryna internetowa april-international.com oraz dane osobowe przetwarzane komputerowo za pośrednictwem Witryny internetowej april-international.com zostały zgłoszone przez April International francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL).
APRIL Polska Service korzysta z informacji, które Użytkownik przekazuje na potrzeby świadczenia Usług oferowanych za pośrednictwem Witryny internetowej, jak określono w artykule VI – „Informacje na temat Usług i Ofert”, oraz jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie różnych informacji na temat ofert ubezpieczeniowych lub usług sprzedawanych przez grupę APRIL lub partnerów April Polska Assistance. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych do celów handlowych, przesyłając pismo na adres podany poniżej lub wysyłając zwrotną wiadomość e-mail w związku z otrzymaną korespondencją.

Formularz wniosku o kontakt z doradcą:
Kiedy Użytkownik zwraca się z wnioskiem o nawiązanie kontaktu z pośrednikiem ubezpieczeniowym za pomocą formularza „Proszę, aby skontaktował się ze mną telefonicznie doradca ubezpieczeniowy” lub „Zapytanie ofertowe”, Użytkownik upoważnia APRIL Polska Service do przekazania doradcy ubezpieczeniowemu zarejestrowanych informacji, tak aby można było się skontaktować z klientem w celu sfinalizowania sprawy.

Wykorzystywanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika:
Jeśli Użytkownik jest klientem APRIL Polska Service, adres poczty elektronicznej, który podał przy wypełnianiu wniosku o przystąpienie lub przy użyciu programu pocztowego, może być przechowywany i wykorzystywany w późniejszym czasie przez APRIL Polska Service w celu oferowania usług i przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych.
Jeśli Użytkownik nie jest jeszcze klientem APRIL Polska Service, spółka ta zwróci się do Użytkownika o zgodę przed zastosowaniem jego adresu e-mail do celów handlowych.

Prawo dostępu i sprostowania:
Zgodnie z polską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., a na szczeblu europejskim, na mocy dyrektywy 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Użytkownik może zwrócić się o dostęp do swoich danych, żądać ich zmiany, poprawiać lub usunąć swoje dane przechowywane przez APRIL Polska Assistance w związku z Usługami oferowanymi za pośrednictwem Witryny internetowej, wysyłając list z kopią dowodu tożsamości i podając swój adres pocztowy na następujący adres: APRIL Polska Service – ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, Polska

XVII.2 – Login i kod PIN:

W przypadku zagubienia lub zapomnienia kodu PIN i/lub loginu, Użytkownik powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta April Polska Service za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wstawić] lub telefonicznie pod numerem [wstawić], a kod zostanie mu przesłany pocztą elektroniczną.

Wykaz Spółek APRIL INTERNATIONAL obecnych w serwisie internetowym april-international.com:

 Nr w rejestrzeNr ORIASADRES
APRIL International423 412 80890 504 56114 boulevard Marius Vivier-Merle – 69003 LYON – Francja
April Polska Service0000314202Nie dotyczyul. Sienna 73 00-833 Warszawa, Polska

Dokumentacja DJM – lipiec 2012 r. – Sygnatura: ML 13-09/12